Warszawski Dziennik Narodowy z 25 sierpnia

Pobierz PDF

Opis

Wezwanie prezydenta miasta do kopania rowów przeciwlotniczych

Prezydent m. st. Warszawy wydał do ludności stolicy odezwę następującej treści: „Obywatele stolicy! Ofiarność wasza na rzecz dobra powszechnego jest znana. Świadczycie zawsze dla państwa i dla swego miasta, gdy tego zachodzi potrzeba. Spokój, jaki cała ludność stolicy zachowuje w rozgrywających się wypadkach międzynarodowych, jest dowodem wielkiej dojrzałości obywatelskiej. Wraz z tym spokojem ducha – obowiązkiem naszym jest przygotować się na wypadek, gdyby państwo i stolica zostały zagrożone. Dlatego nakazem chwili jest przygotowanie odpowiedniej ilości schronów. Prace w dziedzinie kopania rowów przeciwlotniczych zostały rozpoczęte w dniu dzisiejszym i muszą być szybko zakończone. Zarząd Miejski zwraca się do wszystkich obywateli i obywatelek stolicy wolnych od pracy niezbędnej w obecnej chwili, aby dobrowolnie zgłosili się do kopania rowów. W pracy tej spotkać się winni wszyscy dobrzy obywatele stolicy.
Zapisy do pracy przyjmowane są w następujących komisariatach OPL w godz. od 8 do 19-ej: Bednarska 8, Stare Miasto 24, Dzielna 82, Gęsia 24, Srebrna 16, Chłodna 45, Złota 41, Rozbrat 26, Kopernika 30, 6-go Sierpnia 43, Senatorska 29, Nowy Świat 7, Szeroka 5, Belgijska 5, Boremlowska 5, Szkoła powszechna, Toruńska 21, Ludwiki 6, Czerniakowska 103, Grójecka 47, Tykocińska 23, Mickiewicza 27. Najbardziej pożądane – zgłaszanie się wraz z łopatą.
Warszawa, dnia 24 sierpnia 1939 r.

Przyjęto do służby 50 kobiet – policjantek

Władze policyjne przyjęły do służby w Policji Państwowej 50 kobiet w randze posterunkowych. Po przejściu odpowiedniego kursu przeszkoleniowego policjantki przydzielone będą do różnych miast kraju: 18 kobiet policjantek do Warszawy, 20 do Łodzi i 12 do Lwowa. W ten sposób liczba kobiet pracujących w policji przekroczy już 100.
Kobiety policjantki mają szczególne zadania, jak opieka nad małoletnimi i kobietami, walka z żywym towarem itp.

Rejestracja fachowców

Od tygodnia odbywa się na terenie Warszawy rejestracja osób zatrudnionych w rzemiośle i przemyśle. Rejestracja jest prowadzona przez biura Funduszu Pracy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z maja br. o obowiązku rejestracji i dostarczaniu danych do celów świadczeń osobistych.
Na mocy tego rozporządzenia rejestracji podlegają wszyscy obywatele polscy obojga płci od 17 do 60 lat, którzy posiadają umiejętność wykonywania czynności zawodowych w rzemiośle i przemyśle. Za obowiązanych do rejestracji uważani są ci, którzy ukończyli szkoły zawodowe lub posiadają praktyczne przygotowanie zawodowe (egzamin czeladniczy), wreszcie pracownicy wykwalifikowani posiadający dwa lata tzw. przyuczenia.
Uchylenie się od rejestracji pociąga za sobą sankcje karne w postaci aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3000 zł, bądź też obu tych kar łącznie.
Rejestracja odbywa się w 23 biurach rejestracyjnych, do których należy się zgłaszać zależnie od miejsca zamieszkania. Adresy biur rejestracyjnych dla poszczególnych komisariatów podane zostały w obwieszczeniach o rejestracji, rozplakatowanych na mieście.
Osoby, które zostały zarejestrowane, otrzymują specjalne zaświadczenia stwierdzające wypełnienie obowiązku rejestracji i przynależność do danego zawodu.
Ze względu na znaczenie rejestracji dla życia gospodarczego państwa, należy uważać zgłoszenie się do rejestracji za wypełnienie obowiązku obywatelskiego, od którego nikomu nie wolno się uchylić.
Dziś winny rejestrować się osoby, których nazwiska zaczynają się na literę F.

Sztuczny lód na wystawie w Politechnice

Upalne dni, które od dłuższego czasu trapią mieszkańców Warszawy, zwiększają siłę atrakcyjną Wystawy Przemysłów Fermentacyjnych i Chłodnictwa w Politechnice.
Wspaniale urządzany dział chłodnictwa budzi wśród zwiedzających żywe zainteresowanie. Naturalnym magnesem przyciągającym widzów jest duża bryła białego sztucznego lodu, którego temperaturę wskazuje utkwiony w niej olbrzymi termometr: -70 stopni.
Również chłodnie różnych systemów, małe – dla niewielkich gospodarstw domowych, większe – dla pensjonatów i hoteli, oglądane są z wielkim zajęciem.
Wystawa gromadzi w godzinach popołudniowych i wieczornych wiele osób szukających tu wytchnienia i chłodu wśród zieleni, w miłej atmosferze estetycznych pawilonów rozrzuconych na terenach wystawowych.

Zaopatrzenie w wodę na wypadek wojny

W Dzienniku Ustaw Nr 75 poz. 506 ukazało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych o urządzeniach publicznych i prywatnych do zaopatrywania ludności w wodę i usuwania nieczystości oraz o specjalnych urządzeniach przeciwpożarowych.
Rozporządzenie to ma wielkie znaczenie ze względu na przygotowanie obrony przeciwlotniczej w zakresie zaopatrywania ludności w wodę do picia i wodę na wypadek masowych pożarów. Składa się ono z trzech części. Pierwsza omawia sposoby budowy wodociągów odpornych na zniszczenie podczas wojny, druga – przygotowanie niezależnych od wodociągów źródeł wody przeciwpożarowej rozłożonych gęsto po osiedlu, trzecia – przygotowanie niezależnych od wodociągów źródeł wody do picia na wypadek zniszczenia centralnych urządzeń wodociągowych.
Intencją rozporządzenia jest zapewnić gminom dostateczną ilość wody na cele gospodarcze i przeciwpożarowe przy minimum wkładów pieniężnych, co można uzyskać przez odpowiednią budowę wodociągów i należyte uodpornienie tych urządzeń na zniszczenie oraz planowe wyzyskanie wszystkich możliwych – publicznych i prywatnych – będących na terenie gminy źródeł wodnych.

Fryzjerzy na wypadek wojny

Władzom doręczono uchwały organizacji fryzjerskich domagające się przystosowania zakładów fryzjerskich jako punktów sanitarnych na wypadek wojny.
Uchwały te domagają się również przeszkolenia właścicieli tych zakładów, ich rodzin i personelu celem niesienia pierwszej pomocy w razie działań wojennych.

Licencja / źródło

Warszawski Dziennik Narodowy, R. 5, 1939, nr 234B, wolna licencja

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 25.08.1939